Office Depot Business Partner
801 800 801
W koszyku:
0 prod. 0 zł
rozwiń

Regulamin

§ 1.
Wstęp
 
 
1. Niniejszy Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w niżej opisanych Promocjach.
 
2. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą.
 
3. Organizatorem Promocji jest „Ofix Lewandowski” Spółka Jawna, ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las, NIP 783-00-28-623, REGON 630172070 wpis do rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000084016, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy.
 
4. Przystąpienie do Promocji następuje z poszanowaniem zasady dobrowolności.
 
 
 
§ 2
Zasady i okres trwania Promocji
 
1. Promocji podlegają zakupy Towarów w cenach katalogowych oferowanych w Promocji przez Organizatora Promocji na www.ofix.pl, z wyłączeniem wód i papierów klasy C, oznaczone „produkt w promocji” w okresie od 1 marca 2018r. do  31 lipca 2018r. lub do wyczerpania zapasów.
2. W okresie trwania Promocji Uczestnik Promocji:

2.1. ma prawo do nagrody w postaci zakupu  produktu w cenie 1 grosz każdy, zwanych w dalszej części Regulaminu „Gratisem” za dokonanie zakupu:

2.1.1 produktów z grupy "Złóż zamówienie, a naliczymy Ci premię na kolejne zakupy" - szczegóły w Regulaminie Promocji

2.1.2  jednego z trzech oczyszczaczy Fellowes AeraMax: DX5, DX55 lub DX95 w okresie od 1.02.2018 do 31.07.2018r, Uczestnik otrzyma roczny zapas filtrów węglowych (4 sztuki) za 1 grosz.

 

2.3  może skorzystać z promocji cenowej, polegającej na obniżeniu cen na Towary oznaczone „produkt w promocji”, należące do promocji "Wyprzedaż/Sale" i  "Hit dnia".


2.4. może otrzymać toner Ofix Premium na próbę. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.ofix.pl, Uczestnik promocji otrzymuje toner wraz z kolejną dostawą w celu testowania. Czas przeznaczony na testy jest określowny i wynosi 2 tygodnie. W ciągu tych 2 tygodni może zwrócić produkt nie ponosząc żadnych kosztów. Toner powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią dokumentu porozumienia. Uczestnik promocji nie może zwrócić tonera z całkowicie wyczerpanym ładunkiem. W przypadku gdy toner nie zostanie zwrócony, po 2 tygodniach, Uczestnik Promocji otrzymuje faktuę VAT.


3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji za pośrednictwem www.ofix.pl, Doradcy Klienta lub Przedstawiciela Handlowego.


4. Promocja nie łączy się z promocjami, rabatami indywidualnymi i cenami specjalnymi.


5.  Uczestnik Promocji może skorzystać z wyżej wymienionych promocji pod warunkiem, że cena wybranego Towaru nie jest niższa niż ustalona cena promocyjna lub cena cennikowa, pomniejszona o maksymalny rabat przewidziany dla tego towaru.


6. Prawo do zakupu w cenie 1 grosz przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy zestaw uprawniający do otrzymania nagrody jest dostarczany w jednej dostawie.


7. Gratis zostanie dostarczony Uczestnikowi Promocji do jego siedziby na terytorium RP w dostawie wraz z zamówionymi Towarami zawartymi w jednej dostawie.


8. Uczestnik Promocji może uzyskać informacje o dostępnych Gratisach oraz o Promocji na stronie www.ofix.pl, a także pod numerem telefonu 61/655 00 00


9. W przypadku zwrotu zakupionego przez Uczestnika Promocji Towaru lub odstąpienia od umowy zakupu tego Towaru lub Usługi, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Gratisu. W przypadku braku takiej możliwości, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim równowartości Nagrody ustalonej na dzień jej otrzymania na podstawie wystawionej faktury VAT. Równowartość nagrody ustalana będzie w oparciu katalogową wartość towaru.
 
 
§ 3
Postanowienia końcowe
 
 
1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 
2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w siedzibie Organizatora Promocji, oraz na stronie internetowej www.ofix.pl.
 
3. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej www.ofix.pl wywołanej przyczynami niezależnymi od nich, a w szczególności awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

4. Zawartość Gratisów może zostać zmieniona w trakcie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami niezależnymi od Ofix. Zmiana nie będzie powodować zmiany wartości ani właściwości użytkowych Gratisów.
 
5. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do poinformowania Organizatora Promocji o dokonanych w jego przedsiębiorstwie, przekształceniach, połączeniach i innych zmianach mających wpływ na realizację obowiązków i uprawnień w związku z uczestnictwem w Promocji.
 
6. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu są właściwe miejscowo sądy powszechne.
 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 
8. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
9. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym momencie.