• Menu
Darmowa dostawa od: 100 zł brutto
Pomoc
Biuro obsługi klienta
801 800 801
pon. - pt. 8:00 - 17:00
Napisz wiadomość
info@ofix.pl

REGULAMIN DLA KONSUMENTÓW "Sklepu internetowego OFIX.pl" B2C

REGULAMIN DLA KONSUMENTÓW
"Sklepu internetowego OFIX.pl"Sklep Internetowy OFIX.pl – sklep internetowy dostępny na stronie www.ofix.pl

Sprzedający – właściciel Sklepu Internetowego OFIX.pl, którym jest: "Ofix Lewandowski" spółka jawna z siedzibą w Złotnikach k. Poznania, ul. Krzemowa 1, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000084016, NIP 783-00-28-623, REGON 630172070;

Klient – konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego korzystający ze Sklepu Internetowego OFIX.pl po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym OFIX.pl;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego OFIX.pl towary i wyśle je na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) przesyłana za pośrednictwem Sklepu Internetowego OFIX.pl, w której mogą być zamieszczane m.in. informacje na temat oferty, promocji i konkursów;

Baza – baza danych Sprzedającego zawierająca informacje o przeprowadzonych transakcjach, towarach, które są oferowane w Sklepie Internetowym OFIX.pl, jak również na temat Klientów oraz osób, którym przyznane zostały uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego OFIX.pl, w tym także dane osobowe niezbędne dla obsługi Sklepu Internetowego OFIX.pl, w tym zwłaszcza dla realizacji zamówień;

Koszyk – panel Sklepu Internetowego OFIX.pl, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówionych towarów takie jak ich rodzaj, ilość, itp;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Porozumienie – pisemna umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, określająca warunki nabywania towarów u Sprzedającego przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego OFIX.pl
 


§1.
Warunki realizacji zamówienia1. Po prawidłowym zalogowaniu się i zgodnie z przyznanymi uprawnieniami Klient może składać zamówienia na wybrane przez siebie towary 24 godziny na dobę, podając przy tym podstawowe dane do realizacji zamówienia.
2. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego OFIX.pl Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny.
3. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, bez prawa do roszczeń ze strony Klienta w przypadku, gdy z powodu błędów lub niedokładności w podanym adresie dostawa nie doszła do skutku.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 24 godzin od chwili przesłania zamówienia, nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym w przypadku zamówień złożonych do godziny 14, w godzinach wskazanych przez Klienta, pod warunkiem, że zamawiany towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.
5. Dostawa towarów odbywa się na koszt Sprzedającego pod warunkiem, że wartość dostarczanych jednorazowo na ten sam adres towarów wg cennika ofix.pl wynosi co najmniej 100zł netto. Poniżej tej wartości zamówienia, dostawa odbywa się na koszt Klienta, któremu do faktury zakupu doliczane są koszty transportu. Jeśli wartość zamówienia wynosi poniżej 100 zł netto, koszt dostawy wynosi 15,00 zł netto. Odrębności w tym zakresie reguluje Porozumienie.
6. Niezależnie od wartości dostarczanych jednorazowo na ten sam adres towarów, w przypadku, a zamówienie zawiera towary z co najmniej jednej spośród kategorii: napoje w opakowaniach litrowych i większe, duże tablice (120x240cm), papier ksero, składanka, papier wielkoformatowy, ręczniki składane, ręczniki w roli, papier toaletowy, czyściwa - nastąpi kalkulacja indywidualna kosztów transportu i propozycja zostanie przesłana do konsultacji/akceptacji Klienta. W takim przypadku umowa sprzedaży dochodzi do skutku po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów transportu.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej, niezawinionych trudności transportowych lub z przyczyn, za które odpowiadają firmy kurierskie.
 


§2.
Dostępność towarów1. Pomimo dokładanych starań, informacja o towarze w Sklepie Internetowym OFIX.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
2. Po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym OFIX.pl Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia. Może odstąpić od umowy sprzedaży, zaproponować zmianę zamówienia i zawarcie nowej umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji zamówienie uznaje się za ostatecznie anulowane, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.
 


§3.
Zmiany zamówienia1. Poza przypadkami opisanymi w § 2 Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony towar. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient może uzyskać w każdym czasie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym OFIX.pl.
2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.
 


§4.
Ceny towarów

 


1. Ceny towarów dostępne są w Sklepie Internetowym OFIX.pl podawane są w złotych polskich ze wskazaniem ceny brutto oraz netto. Ceny dostępne są:  

1.1. bez zalogowania się, jako ceny oferowane Klientom, z którymi nie zawarto indywidualnych umów i nie dokonano innych indywidualnych uzgodnień,
1.2 po zalogowaniu się i wówczas uwzględniają warunki uzgodnione z Klientem indywidualnie, w tym indywidualne upusty i rabaty w przypadku objęcia poszczególnych towarów takimi upustami lub rabatami.

Ceny wskazane w punkcie 1.1 mogą uwzględniać stosowane przez Sprzedającego promocje adresowane do Klientów, o których mowa w punkcie 1.1. Promocje te mogą nie obejmować Klientów, o których mowa w punkcie 1.2.

2. Ceną wiążącą jest cena towaru podana w Sklepie Internetowym OFIX.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Klient ma prawo do zrealizowania upustu cenowego w postaci towaru oferowanego przez Sprzedającego na www.ofix.pl, w cenie 1gr. pod warunkiem że wartość tego towaru (rozumiana jako ustalone ceny katalogowe produktów) nie przekracza wartości przyznanego upustu.
4. Sprzedający może bez powiadomienia dokonywać zmian towarów uwidocznionych w Sklepie Internetowym OFIX.pl. Odrębności w tym zakresie reguluje Porozumienie.
 


§5.
Zapłata ceny, formy płatności1. Warunkiem zrealizowania wysyłki towaru jest dokonanie zapłaty w jednej z następujących form: przedpłata, płatność internetowa/Przelewy24.
2. W przypadku płatności online z użyciem karty płatniczej, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. W indywidualnych przypadkach Sprzedający dopuszcza zapłatę za towar po jego dostawie, w terminie ustalonym w myśl Porozumienia.
4. W przypadku opóźnienia z zapłatą za zamówiony towar powyżej 30 dni, możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego OFIX.pl może zostać zablokowana przez Sprzedającego, do czasu zapłaty długu.
5. W przypadku, gdy w chwili składania zamówienia Klient posiada nieuregulowane wymagalne zobowiązania pieniężne względem Sprzedającego, Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniego uregulowania całości wymagalnych zobowiązań wraz z odsetkami oraz dokonania pełnej lub częściowej przedpłaty.
 


§6.
Rękojmia1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w Kodeksie cywilny (rękojmia). W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji Sprzedający rozpatruje ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający zobowiązany jest uznać każdą zasadną reklamację.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
3. Na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
4. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedającego. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. To samo stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
8. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
9. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 


§7.
Newsletter1. Klient wysyłając formularz rejestracyjny może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres poczty elektronicznej, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.
2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 


§8.
Dane osobowe1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym OFIX.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w Bazie oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Sklepu Internetowego OFIX.pl, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych znajduje się w zakładce Dane osobowe.
4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy OFIX.pl
5. Dane osobowe znajdujące się w Bazie nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych w Bazie następuje w terminie do 3 lat od realizacji ostatniego zamówienia złożonego przez Klienta.
 


§9.
Prawo odstąpienia od umowy1. Klient, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można (ale nie trzeba) złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie należy złożyć na piśmie i wysłać na adres Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedający niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 


§10.
Postanowienia końcowe1. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona w Sklepie Internetowym OFIX.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym w Sklepie Internetowym OFIX.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze Sklepu Internetowego OFIX.pl. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia i prawa, zwłaszcza z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania ze Sklepu Internetowego OFIX.pl z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym OFIX.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
4. W sprawach Regulaminem nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2 czerwca 2020 r.
6. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Sklepie Internetowym OFIX.pl.

 

cookie
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Czytaj więcej