• Menu
Darmowa dostawa od: 100 zł brutto
Ceny netto
Pomoc
Biuro obsługi klienta
801 800 801
opłata 0,29zł netto/min
pon. - pt. 8:00 - 17:00
Napisz wiadomość
info@ofix.pl

Regulamin sklepu internetowego ofix.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 1. Definicje.
 2. Postanowienia ogólne.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Usługi elektroniczne.
 5. Konto Klienta.
 6. Składanie zamówień.
 7. Cena.
 8. Płatność i realizacja zamówień.
 9. Dostawa.
 10. Reklamacje (niezgodność Towaru z umową) - uprawnienia Konsumentów.
 11. Reklamacje (niezgodność Towaru z umową) - uprawnienia Przedsiębiorców.
 12. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy.
 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 14. Bezpieczeństwo danych osobowych.
 15. Postanowienia końcowe.

1. Definicje.

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Sprzedawca / Usługodawca - Ofix Lewandowski sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piątkowskiej 116, 60-649 Poznań, NIP 7830028623, KRS 0001065984, adres poczty elektronicznej: marketing@ofix.pl, telefon 801800801, FB: https://www.linkedin.com/company/ofix-pl/, LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ofix-pl/ Sklep - serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację Towarów, składanie zamówień, zawieranie Umów na odległość, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ofix.pl Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Konsument - na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się przez niego osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale Umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usługi elektronicznej lub Umowę sprzedaży. Przedsiębiorca - osoba fizyczna (niebędąca Konsumentem), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą i zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą lub zawodową. Umowa - Umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca kompletuje zamówione za pośrednictwem Sklepu Towary, liczony od momentu złożenia przez Klienta zamówienia do momentu nadania zamówienia do wysyłki. Porozumienie - umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą z Przedsiębiorcą, stanowiąca przepisy szczególne w odniesieniu do Umowy i mająca pierwszeństwo stosowania w sytuacjach oznaczonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin - niniejszy Regulamin. Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Siła wyższa - definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności  pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

2. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów. 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu pod adresem ofix.pl. 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terytorium Polski. 4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie, przy pomocy social mediów lub telefonicznie (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia składają zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. 5. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ujawnione na stronach Sklepu a także opinie opublikowane przez Sprzedawcę w social mediach pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili produkt w Sklepie. Opinie od Klientów pozyskujemy: w ramach programu Opinie Ceneo. Podczas składania zamówienia Klient ma opcję dołączenia do programu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Po dokonaniu zakupu program opinie Ceneo wysyła do Klientów, którzy zaznaczyli checkbox, prośbę o podzielenie się opinią. Opinie te wyświetlane są na stronie platformy Ceneo oraz cytowane na stronach Sklepu i w social mediach Sklepu. w ramach programu Rating Captain. Podczas składania zamówienia Klient ma opcję dołączenia do programu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Po dokonaniu zakupu program Rating Captain wysyła do Klientów, którzy zaznaczyli checkbox, prośbę o podzielenie się opinią. Opinie te wyświetlane są na stronie platformy Rating Captain oraz cytowane na stronach Sklepu i w social mediach Sklepu. 6. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. 7. Niektóre Towary w Sklepie mogą wyświetlać się na wyższych pozycjach podczas wyszukiwania danego Towaru w Sklepie, jeśli zostały w tym celu opłacone przez danego producenta. Sprzedawca oznacza takie Towary jako “oferta sponsorowana”. 8. Uzupełnienie przez Klienta danych w sekcji “firma” podczas składania zamówienia oznacza wyrażenie woli zawarcia Umowy jako Przedsiębiorca.

3. Zasady Korzystania ze Sklepu.

1. Składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia. 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge  - zaktualizowane do najnowszych wersji, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies, obsługi Javascript oraz obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL. 3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.2. Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną. 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do: powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie dla własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy. 5. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.4. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć dostęp do jego/jej części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym. 6. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy podane dane uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Towaru. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych umożliwiającym zrealizowanie zamówienia. 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

4. Usługi elektroniczne.

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na Towary, korzystania z formularza kontaktowego, czatu z doradcą, a także założenia konta i usługi newslettera. 2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 3. Usługa newslettera udostępnia możliwość zapisania się na newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, na warunkach opisanych w Regulaminie Lead Magnet/Newslettera. 4. Usługa formularza kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy. 5. Usługa konta, opisana szczegółowo w punkcie 5. Regulaminu polega na umożliwieniu założenia konta w Sklepie, a następnie na jego utrzymywaniu. Świadczona jest ona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Na koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail.  6. Usługa czatu z doradcą polega na wysłaniu za pomocą okienka czatu umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy za pomocą doradców Ofix. Usługa czatu świadczona jest w Dni Robocze do godziny 16-tej, nieodpłatnie i umożliwia kontakt ze Sprzedawcą zarówno w formie wiadomości wysłanych online lub telefonicznie. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy. 7. Usługi wskazane w punkcie 4.1. świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 8. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, konieczności modernizacji, czy rozbudowy Sklepu. 9. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi     odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe podane w punkcie 1.1.1. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

5. Konto Klienta.

1. Sprzedawca udostępnia Klientom bezpłatną usługę elektroniczną konta. 2. Rejestracja do konta może odbyć się podczas składania zamówienia w Sklepie lub poprzez rejestrację na stronie https://www.ofix.pl/logowanie 3. Warunkiem Rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane oraz zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i ich akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracji. Po utworzeniu konta Klient nie ma możliwości dokonywania zakupów jako gość dla tego samego adresu email, na który zostało utworzone konto. 4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia konta w ich imieniu. 5. Podany w czasie rejestracji adres e-mail oraz hasło będą służyć do logowania się na konto w Sklepie, chyba że Klient zmieni dane logowania za pomocą ustawień konta Klienta, wtedy zmienione dane będą nowymi danymi logowania. 7. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych logowania wykorzystywanych do logowania się do konta Klienta w Sklepie. 8. Po zalogowaniu się do Konta Klient ma możliwość dostępu do: historii zamówień (w tym ostatnie zakupy i najczęściej kupowane produkty) wraz z możliwością wyszukiwania faktur, danych kontaktowych do przypisanego opiekuna Klienta, dedykowanych promocji, wyświetlania strefy ofert za 1 gr, panelu zwrotów i reklamacji, listy zakupowej (polubione produkty). 9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług elektronicznych, o których mowa w punkcie 4.1 Regulaminu, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy, w szczególności poprzez naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa. 10. Usługodawca poinformuje Klienta o zamiarze zablokowania mu Konta na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta w przypadku opisanym powyżej oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym i zwalnia Usługodawcę z jakichkolwiek roszczeń Klienta. 11. Umowa na świadczenie usługi Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Może ona zostać wypowiedziana przez Sprzedawcę w każdym czasie, o czym Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wykorzystany do założenia Konta z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

6. Składanie zamówień.

1. Klient może dokonać zakupu Towaru poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową Sklepu po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia. 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, zarówno jako zalogowany Klient lub bez logowania. 3. Klient dokonuje wyboru Towaru znajdującego się w sprzedaży w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie. 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów oraz metody płatności. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. 5. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny, jeśli Sprzedawca taki wcześniej udostępnił. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płacę”. Dodatkowo, podczas finalizacji zamówienia Sprzedawca okazjonalnie umożliwia dokonanie zakupu Towaru w promocyjnej cenie 0,01 zł. Warunki tej promocji reguluje osobny regulamin. 6. Z zastrzeżeniem punktu 9.7. Regulaminu, z chwilą złożenia zamówienia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa sprzedaży Towarów objętych zamówieniem. Potwierdzenie zakupu zostanie również wysłane na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 7. Klient ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedawcę (nie zostało nadane do wysyłania) i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony Towar. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient może uzyskać w każdym czasie po zalogowaniu się w Sklepie lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia. 8. Zakupiony przez Klienta Towar zostanie mu wysłany adres podany w czasie składania zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma zostać dostarczony Towar. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu lub innych danych identyfikacyjnych, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru. 9.  Na każde zamówienie wystawiana jest faktura. Faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.

7. Cena.

1. Cena Towaru podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto). Klient może wybrać pokazywanie cen netto po wybraniu odpowiedniego przycisku na stronie Sklepu. 2. Przedsiębiorcy, którzy zawarli Porozumienie ze Sprzedawcą, po zalogowaniu się na konto widzą ceny ustalone w Porozumieniu. 3. Sprzedawca okazjonalne organizuje promocje na Sklepie. Widoczność promocji może być ograniczona dla Przedsiębiorców, z którymi w tym zakresie podpisano Porozumienie. 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, chyba że Porozumienie reguluje to inaczej. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny. 5. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

8. Płatność i Realizacja zamówień.

1.  Klienci będący Konsumentami mogą opłacić zamówienia złożone w Sklepie: z góry - płatne bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem płatności internetowej (przelew elektroniczny, płatność kartą płatniczą Visa, Mastercard, Maestro, BLIK, Google Pay, Apple Pay) oraz odroczona płatność P24Now z góry - tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, 2. Niektóre formy płatności jak na przykład płatności na raty lub z odroczonym terminem płatności mogą wymagać spełnienia określonych warunków regulowanych przez zewnętrznych dostawców płatności. Klient oświadcza, że rozumie, że z takiej metody płatności mogą korzystać tylko osoby spełniające warunki określone w regulaminach Centrum Rozliczeniowego płatności internetowych przelewy24. 3. W odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami stosuje się następujące zasady dokonywania płatności: Przedpłata (rozumiana jako tradycyjny przelew bankowy lub płatności internetowe) przy dostawie zamówionego Towaru wymagana jest w przypadku gdy: - Przedsiębiorca po raz pierwszy dokonuje zakupu od Sprzedawcy, - Przedsiębiorca nie kupił od Sprzedawcy żadnego Towaru w okresie dłuższym niż pół roku, - Nie upłynął jeszcze 7-dniowy termin od daty podpisania przez Przedsiębiorcę Porozumienia, - Przedsiębiorca zalega z zapłatą za wcześniej nabyty Towar. W pozostałych przypadkach Sprzedawca dopuszcza zapłatę za Towar po jego dostawie, w terminie ustalonym w Porozumieniu. W przypadku opóźnienia z zapłatą za zamówiony Towar powyżej 30 dni, możliwość korzystania ze Sklepu może zostać zablokowana przez Sprzedawcę, do czasu zapłaty długu. W przypadku, gdy w chwili składania zamówienia Przedsiębiorca posiada nieuregulowane wymagalne zobowiązania pieniężne względem Sprzedawcy, Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniego uregulowania całości wymagalnych zobowiązań wraz z odsetkami oraz dokonania pełnej lub częściowej przedpłaty. 4. Czas Realizacji Zamówienia w Dni Robocze wynosi 24h. Dla niektórych Towarów Czas Realizacji Zamówienia może być inny - wtedy obowiązuje termin wskazany na stronie Sklepu przy danym Towarze. 5. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. 6. Czas Realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym podczas składania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony Czas Realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta – może on odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego przelewy24. Usługi te świadczy PayPro SA, ul. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

9. Dostawa.

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na terenie Polski w wybrany przez Klienta sposób wysyłki wskazany w trakcie składania zamówienia. Czas dostawy liczony jest od momentu nadania zamówienia do wysyłki. 2. Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem dostawców wskazanych na stronie Sklepu. Stawki oraz przybliżony czas dostarczenia Towaru każdorazowo określony jest na stronie Sklepu lub w checkout. 3. Dla Towarów z informacją “jutro u Ciebie” Sprzedawca wskazuje estymowany czas dostawy na podstawie historycznych danych z dostawy wcześniejszych zamówień. Jest to estymowany, nie gwarantowany czas dostawy. Dla 98% zamówień Towar zostaje dostarczony we wskazanym terminie (następnego dnia roboczego) pod warunkiem, że zamówienie zostanie wysłane do godziny 16-tej i przy wyborze dostawy: Kurier Ofix/GLS/DPD lub Paczkomat. 4. W przypadku wyboru Paczkomatów InPost 24/7 jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia. 5. Sprzedawca nie umożliwia odbioru osobistego Towaru przez Klienta. 6. Koszt dostawy Towarów przy zamówieniach przekraczających kwotę 100 zł brutto (wartość samych Towarów, przed dodaniem kosztów dostawy) pokrywa Sprzedawca. W innym przypadku, z zastrzeżeniem punktu 9.7. Regulaminu, obowiązuje koszt dostawy w wysokości wskazanej na stronach Sklepu. Porozumienie może regulować koszt dostawy w odrębny sposób. 7. Niezależnie od wartości dostarczanych jednorazowo na ten sam adres Towarów lub zamówień, które zawierają Towary z co najmniej jednej spośród kategorii: napoje w opakowaniach litrowych i większe, duże tablice (120x240cm), papier ksero, składanka (papier do drukarki igłowej), papier wielkoformatowy, ręczniki składane, ręczniki w roli, papier toaletowy, czyściwa, nastąpi indywidualna kalkulacja kosztów transportu. Kalkulacja zostanie przesłana Klientowi do akceptacji. W takim przypadku do zawarcia Umowy dochodzi z momentem zaakceptowania przez Klienta kosztów dostawy. 8. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej lub z innych przyczyn, za które odpowiadają firmy kurierskie.

10. Reklamacje (niezgodność Towaru z umową) - uprawnienia Konsumentów

1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta. 2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi (dla Towarów będących produktami spożywczymi w okresie do upływu terminu przydatności Towaru do użycia, określonym na opakowaniu) ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową, Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował, Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości, Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać, Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem, brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę. 3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 4. Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli: Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej, Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta, Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta, Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt, brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową, brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru, z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 5. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny. 6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową. 7. Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe. 9. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument  zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia. 10. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 11. W przypadku Towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający Towar na rynek udzielił gwarancji, Konsument może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Konsument reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.

11.  Reklamacje (wady Towarów) - uprawnienia Przedsiębiorców.

1. W odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami w przypadku wady Towaru wyłącza się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi i stosuje się zapisy niniejszego paragrafu. 2. Przy odbiorze Towaru Przedsiębiorca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju Towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Przedsiębiorca jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo i braku możliwości złożenia reklamacji w odniesieniu do ww. kwestii. 3. Przedsiębiorca może zgłosić reklamację dotyczącą wad Towaru w ciągu 3 dni roboczych od daty odbioru dostawy Towaru. W przypadku naruszenia terminu wskazanego powyżej Przedsiębiorca traci prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja złożona po tym terminie będzie odrzucona niezależnie od wszelkich pozostałych okoliczności. 4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić Biuro Obsługi Klienta o terminie, w którym możliwy jest odbiór od Przedsiębiorcy reklamowanego Towaru, z zastrzeżeniem, że termin ten nie powinien przekraczać tygodnia od daty złożenia reklamacji. Przy odbiorze Towaru Przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć fakturę zakupu. 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty odbioru od Przedsiębiorcy reklamowanego Towaru. 6. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli Towar: posiada wady fabryczne, został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu, jest niezgodny ze złożonym przez Przedsiębiorcę zamówieniem. 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca na swój koszt wymieni Towar na nowy, a w razie niemożności takiej wymiany: dokona naprawy Towaru albo obniży cenę reklamowanego Towaru albo zwróci cenę Towaru. 8. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby oferta Towarów umieszczona w Sklepie jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem Towaru na zdjęciu zamieszczonym w Sklepie lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedawca lub Przedsiębiorca posługują się przy korzystaniu i obsłudze Sklepu. W takim przypadku Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują żadne roszczenia, zwłaszcza z tytułu niezgodności Towaru z zamówieniem czy wady Towaru. 9. W przypadku Towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający Towar na rynek udzielił gwarancji, Przedsiębiorca może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Przedsiębiorca reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.

12. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy.

1. Klient, będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta, inną niż dostawca. 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie obejmuje Przedsiębiorców. 4. Konsument realizuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@ofix.pl. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od Umowy na stronach Sklepu, z którego uprawniony Klient może skorzystać. 5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę taką uważa się za niezawartą a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co na jej podstawie wzajemnie świadczyły. 7. Towar powinien zostać odesłany przez Konsumenta niezwłocznie. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości Towaru nowego z wartością Towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia. 9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem punktu 12.11. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego,  które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 10. Zwrot, o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji. 11. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 3. Konsument możesz skorzystać z platformy ODR, aby rozwiązać swój problem bezpośrednio ze Sprzedawcą. Platforma ODR powiadomi Sprzedawcę o wniosku Konsumenta. Jeżeli Sprzedawca wyrazi chęć rozmowy, będzie można za pomocą Platformy wymieniać wiadomości, wysyłać załączniki, takie jak zdjęcia produktu oraz zaplanować spotkanie online. Strony będą miały maksymalnie 90 dni na osiągnięcia porozumienia. Mogą one w każdej chwili odstąpić od rozmów bezpośrednich. 4. Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą: zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą w trybie mediacji (umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony) lub koncyliacji (przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu); uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy oraz informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

14. Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w polityce prywatności, która znajduje się na stronie https://www.ofix.pl/polityka-prywatnosci

15. Postanowienia końcowe.

1. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4. Dla Klientów będących Przedsiębiorcami sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.04.2023 r.