• Menu
Darmowa dostawa od: 45 zł brutto dla InPost Paczkomat
Ceny netto
Pomoc
Biuro obsługi klienta
801 800 801
opłata 0,29zł netto/min
pon. - pt. 8:00 - 17:00
Napisz wiadomość
info@ofix.pl

Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru, odstąpienie od umowy (dotyczy tylko konsumentów)

Jeżeli towar nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zwrócić towar będący w stałej ofercie w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru.

Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania i powinien zostać spakowany w oryginalne, fabryczne opakowania. Zwrotom nie podlegają towary pod indywidualne zamówienie oraz takie, których cena jest wprost uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym.

Procedura zwrotu

1

Zgłoś zwrot towaru. Możesz to zrobić na dwa sposoby

 1. Logując się na Moje Konto
  Zaloguj się do Moje Konto i przejdź do zakładki Zwroty i reklamacje lub kliknij w formularz zwrotów,
 2. Wypełniając formularz zwrotu (pobierz pdf). Wyślij go na nasz adres e-mail info@ofix.pl i dołącz do zamówienia.
2

Nadaj przesyłkę

W ciągu 2-3 dni roboczych od zgłoszenia przyślemy kuriera po odbiór towaru. Przygotuj i zabezpiecz odpowiednio paczkę

Jeśli chcesz nadać zwrot samodzielnie to wyślij go na adres:

Ofix Lewandowski sp. z o.o.

ul. Szumin 7
Magazyn 7R, Segment D
62-080 Tarnowo Podgórne

3

Zwrot należności

Zwrot należności zajmuje maksymalnie 14 dni roboczych od dotarcia przesyłki zwrotnej do naszego magazynu. Jak tylko to nastąpi, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Zwrotu środków wykonamy na podane wcześniej konto bankowe - tylko w przypadku płatności przedpłaconych, w pozostałych przypadkach środki z tytułu korekty pozostają na koncie klienta jako nadpłata. Klient może mailowo zawnioskować o ich zwrot lub pozostaną one do skompensowania z kolejnym zamówieniem.

Warunki reklamacji

1. W odniesieniu do Klientów będących konsumentami zastosowanie znajdują następujące zasady (rękojmia za wady):

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w Kodeksie cywilny (rękojmia). W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji Sprzedający rozpatruje ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający zobowiązany jest uznać każdą zasadną reklamację.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 4. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedającego. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. To samo stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 8. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie Konsumentów):

 1. Klient, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można (ale nie trzeba) złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (wzór umieszczony na końcu strony). Oświadczenie należy złożyć na piśmie i wysłać na adres Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedający niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

pdf icon Pobierz PDF

Dane sprzedawcy:

Ofix Lewandowski sp. z o.o., ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań, KRS nr 0001065984, NIP 783-00-28-623, REGON 630172070, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy


Dane odstępującego od umowy:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP firmy:

e-mail/numer kontaktowy:


Numer zamówienia:

Numer faktury:


Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy klienta)


Nazwa banku i numer konta:

 

 


Nazwa lub kod towaruilośćPrzyczyna zwrotuDodatkowe uwagi:

 

 


Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu określone w Regulaminie sklepu.................................................

(czytelny podpis Klienta)

2. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami zastosowanie znajdują następujące zasady:

 1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo i braku możliwości złożenia reklamacji w odniesieniu do ww. kwestii.
 2. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą wad towaru w ciągu 3 dni roboczych po odbiorze dostawy/przesyłki.
 3. W przypadku naruszenia terminu wskazanego powyżej Klient traci prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja złożona po tym terminie będzie odrzucona niezależnie od wszelkich pozostałych okoliczności.
 4. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest zawiadomić Biuro Obsługi Klienta o terminie, w którym możliwy jest odbiór od Klienta reklamowanego towaru. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest przedłożyć fakturę zakupu.
 5. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem:
  1. dokona naprawy towaru,
  2. obniży cenę reklamowanego towaru, albo
  3. zwróci cenę towaru
 7. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:
  1. posiada wady fabryczne;
  2. został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
  3. jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 8. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 9. Wyłącza się rękojmię za wady towaru.

Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców):

 1. Klient, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i w tym terminie zwrócić zakupiony towar na zasadach określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru Klientowi.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy (mailowo lub w ramach „Moje Konto”). Oświadczenie należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zwrotów dostępnego po zalogowaniu na „Moje Konto”.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 4. Zwrot przedpłaconych płatności otrzymanych od Klienta realizowany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności z odroczonym terminem płatności, środki otrzymane od Klienta są zwracane Klientowi po potwierdzeniu przez Klienta otrzymania korekty faktury i przekazaniu Sprzedająćemu dyspozycji mailowej na adres info@ofix.pl o chęci uzyskania zwrotu tej płatności wraz z podaniem rachunku bankowego Klienta właściwego do zwrotu. W przypadku braku przekazania tego rodzaju dyspozycji mailowej, środki otrzymane od Klienta będą skompensowane z kolejnym zamówieniem, po uzyskaniu od Klienta potwierdzenia otrzymania korekty faktury.
 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Klient.
 7. Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania i powinien zostać spakowany w oryginalne, fabryczne opakowania.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie towarów będących w stałej ofercie Sprzedającego.